loader image

منابع انسانی

سرمایه ی انسانی بعنوان یکی از ارکان اصلی شرکت آپادانا کاوش ایرانیان و یکی از ابزار کلیدی برای پیشبرد اهداف این شرکت همواره مدنظر مدیران بوده است.

جذب نیروی انسانی متخصص، حفظ نیروها از طریق ایجاد انگیزه، کشف استعداد و خلاقیت نیروها ، حمایت های معیشیتی و تسهیلاتی، ارائه آموزش های تخصصی در کلیه ی بخش های حوزه ی وظیفه ، جز مهمترین برنامه های حوزه ی منابع انسانی این شرکت بوده که وضعیت این شرکت را از بقیه رقبا متمایز ساخته است.

نگاه متعالی هیئت مدیره و مدیران اصلی این شرکت برای حفظ کرامت انسانی و استفاده از پتانسیل نیروها ، متوازن با حقوق و دستمزد دریافتی در کنار استقرار سیستم یکپارچه ی حقوق و دستمزد و به کارگیری شیوه های نوین ارزیابی عملکرد باعث بهره وری هرچه بیشتر نیروهای صف و ستاد در این مجموعه گردیده است.

درحال حاضر بیش از 1000 نفر نیروی انسانی در بخش های فنی و اداری پروژه های این شرکت و دفاتر آن انجام وظیفه می نمایند.