loader image

دوره ی آموزشی اطفا حریق در پروژه حوض ولی اردکان برگزار شد.

1402/07/29

با هدف آشنایی با نحوه عملکرد بنز آتش نشانی و همچنین نحوه کار با کپسول اطفا حریق برای پیمانکار بهداری و حفاری و همچنین تعدادی از پرسنل واحد های مختلف ای دوره ی آموزشی با شرکت30نفر از سوی واحد HSEEبرگزار شد.