loader image

جلسه تشریح برنامه های بهبود عملکرد بین واحدی شرکت آپادانا کاوش ایرانیان برگزارشد.

1401/03/31

این جلسه روز سه شنبه ۳۱خردادماه ۱۴۰۱ باحضور رئیس هیات مدیره، مدیران پروژه و مدیران دفاتر یزد و تهران، برگزار شد.

تبادل نظر و ارائه دستورات رئیس هیات مدیره برای تسریع در پیشبرد اهداف و بهبود عملکرد شرکت با توجه به توسعه و گام های روبه رشد آپادانا کاوش ایرانیان باحضور مغتنم حاج غلامرضا شایقی( خیرو سرمایه گذار) و ارائه ی توصیه های راهگشای وی در این زمینه، از برنامه های این جلسه بود.

برنامه ریزی برای بهبود ۵۰درصدی عملکرد شرکت تا پایان سال جاری با فعالیت روزآمد کلیه ی واحدهای زیرمجموعه این شرکت، مهمترین مصوبه ی این جلسه بود.