loader image

برگزاری دوره ی آموزشی روانشناسی کار در پروزه ی گل گهر سیرجان

1402/08/03

روزهای دوشنبه و سه شنبه یکم و دوم آبانماه 1402دوره ی آموزشی روانشناسی کار باحضور روانشناس صنعتی و سازمانی از سوی واحد اموزش منابع انسانی در محل کارگاه پروژه گل گهر سیرجان برگزار شد.تعداد10نفر از کارشناسان و مهندسین این پروژه طی دو روز بمدت 4 ساعت آموزشهای لازم در زمینه های مقابله باافسردگی شغلی و اضطرابات شغلی و چگونگی انعطاف پذیری، ارزشمندی وکار گروهی را فراگرفتند.