loader image

بازدید و نشست تخصصی رئیس هیات مدیره در معدن حوض ولی اردکان

1402/02/04

رئیس هیات مدیره شرکت آپادانا کاوش ایرانیان به همراه معاون بهره برداری
و مدیران مالی، بازرگانی و سیستم و روشهای شرکت، 20 فروردین ماه 1402
با حضور در معدن حوض ولی اردکان ضمن بازدید، طی جلسه با مدیر پروژه و روسای واحدهای معدن، پیرامون مسائل حوزه ی تخصصی این پروژه تبادل نظر نمودند.